.
 
 
 
 
 
 


   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ต้อนรับพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะ เดินทางติดตามและขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตามที่นายบุญเหลือ จันทรภักดี อดีตผู้ใหญ่บ้านวารีอุดม ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบอน เพื่อช่วยราษฎร (ฎีการัชกาลที่ 9 ทรงรับฯเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2539) และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมพบปะประชาชนผู้อยู่ในพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ
วันที่ 5  กุมภาพันธ์  2561    นายปรีชา  สิงคเสลิต  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)  นายชิณณะ ทองพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและคุ้มครองสัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่ พร้อมกับนายชำนาญ แก่นจันทร์ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ จ.ศรีสะเกษ  ติดตามแผนการดูแลสุขภาพสัตว์ป่าของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนางสาวบงกชมาศ พิมพ์สิน นายสัตว์แพทย์ชำนาญการ เป็นผู้ตรวจสุขภาพสัตว์ป่า และทำการ  รักษาให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ตลอดจนรับรายงานผลการเฝ้าระวังโรคอุบัตืใหม่ในสัตว์ป่าธรรมชาติตามแผนในพื้นที่ 6 จังหวัด จากฝ่ายวิจัยและอนุรักษ์สัตว์ป่า และได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลาโดยมีนายจิณณะ สามศรี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลาและเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ให้การต้อนรับ ณ ฐานพิทักษ์ป่ามังจาป่าทางทิศใต้บ้านนาตราว ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ หลังจากฟังสรุปบรรยายจากหัวหน้าเขตฯ และหัวหน้าฐานฯ  แล้ว  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าและคณะได้เดินทางเข้าตรวจพื้นที่บริเวณเขตรับผิดชอบของฐานฯปรากฏพบกลุ่มไม้พะยูงในบริเวณป่าดังกล่าวเป็นจำนวนมากประมาณ  600  ต้น  มีขนาดแตกต่างกันไปวัดรอบลำต้นตั้งแต่ 100 - 400 เซนติเมตร  ความสูงเฉลี่ย  10 - 20  เมตร  ลักษณะลำต้นเปลา  ตรง  เหมาะสำหรับเป็นแม่ไม้ได้อย่างดี           ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า  ได้แสดงความเป็นห่วงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยให้ช่วยกันดูแลรักษาหาแนวทางใหม่ ๆ เช่นจัดตั้งจุดสกัดรอบพื้นที่ให้ประชาชนเป็นเกาะมนุษย์ดูแลป้องกันช่วยเจ้าหน้าที่หรือใช้สุนัขป่าไม้ในการเฝ้าส่งสัญญาณเห่าเวลามีคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่บูรณาการกับหน่วยงานข้างเคียง  ประชาสัมพันธ์และสร้างมวลชนกับผู้นำท้องทราษฎรในพื้นที่เพื่อร่วมในการดูแลรักษาประการสำคัญเน้นเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้จะได้รายงาน ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อให้การสนับสนุนในทุกๆเรื่อง และจะช่วยประชาสัมพันธ์ประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดหาแนวทางและงบประมาณสนับสนุน อีกทางหนึ่งด้วย  จากนั้นเดินทางกลับ  เวลา 17.00 น  
วันที่ 17 มกราคม 2561 นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.9(อุบลราชธานี) ร่วมประชุมในการติดตามงานในโครงการพระราชบัณฑูรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตายอย ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีวาระ ที่เกี่ยวกับการทำประปาภูเขา จากต้นน้ำห้วยวังเจ้า จากกลางป่า ขสป.ยอดโดม มาช่วย ปชช.ใช้อุปโภคบริโภค โดยมีว่าที่นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ผลการประชุมเป็นประโยชน์ ทุกมิติ ที่จะขับเคลื่อนต่อไป...
วันที่ 16 มกราคม 2561 นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.9(อุบลราชธานี) นายชิณณะ ทองพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและคุ้มครองสัตว์ป่า นายวุฒิกุล งามปัญญาหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานปฏิบัติงานแบบบูรณาการ บวร บ้าน,วัด,ราชการ และการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์กับการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ร่วมกับกองกำลังสุรนารี ตชด.และฐานปฏิบัติการความมั่นคงของชายแดน มีนายวุฒิกุล งามปัญญา หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญเป็นผู้รายงานความก้าวหน้า ณ เนิน 429   ช่องพริก หลักเขตประเทศที่ 6,7,8 ณ ท้องที่ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 4806 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน   2560-11-17
 4805 ขอความเห็นชอบแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคคลกรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร   2560-11-17
 4804 การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560   2560-11-17
 4803 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ   2560-11-17
 4802 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (ผอ.ปรีชา สิงคเสลิต)   2560-11-17
 4800 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (ผอ.ปรีชา สิงคเสลิต)   2560-11-17
 4799 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   2560-11-17
 4797 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายหน่วยงาน   2560-11-17
 4792 การสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์   2560-11-17
 4789 สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายนพพล ศรีสุข) ประจำปีงบป   2560-11-17
 4777 รายงานผลการกำหนดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง   2560-11-17
 4776 ขอส่งสำเนาหนังสือ   2560-11-17
 4775 ขอความร่วมมือแจ้งข้าราชการไปศาล   2560-11-17
 4774 ขอส่งแผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   2560-11-17
 4773 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมา   2560-11-17
หนังสือเวียนย้อนหลัง
 
 ทำอย่างไรเมื่อต้องเจอกับหมีควาย 2559-09-07
 แนะนำประชาชนเรื่องพ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ.2558 2559-09-07
 ห้ามล่า ครอบครอง และค้าสัตว์ป่า ซากสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า 2559-09-07
 “เพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง”...ประชาชนก็ทำได้ 2559-09-07
 857 สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ได้รับจากทางราชการและนอกเหนือจากที่ได้รับจากทางราชการ กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 2558-10-05
 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานรอบ 6 เดือน 2556-03-26
 แนวทางในการจัดการสัตว์ป่า โดยนายณรงค์ มหรรณพ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2556-01-24
 แนวทางและมาตรการในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง โดยนายณรงค์ มหรรณพ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2556-01-08
สาระน่ารู้ / บทความ /ผลงานวิจัย ทั้งหมด
 
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2556-08-09
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ. 2546 2556-01-24
 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535_new 2556-01-24
 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 2556-01-24
 พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504_new 2556-01-24
 พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 2556-01-24
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี พ.ศ.2552 2556-01-24
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อทดลองแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก 2556-01-24
 ประกาศกรมป่าไม้เรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทน ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2545 2556-01-24
 หลักเกณฑ์การขอใช้เงินรายได้ของเขตรักษาพันธุ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2556-01-24
กฎหมายน่ารู้ย้อนหลัง
 
 รายงานประจำปี 2559 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2560-05-05
 5138 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9 2560-05-02
 5128 แต่งตั้งคณะทำงานร่างกฎหมายลำดับรองประกอบร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .. คำสั่งกรมที่ 995/2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 2560-05-02
 5134 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ 2560-05-02
 5099 แต่งตั้งชุุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่า คำสั่งกรมที่ 975/2560 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 2560-05-02
 4966 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิษัติการมาตรการป้องกันการนำช้างป่ามาสวมสิทธิ์เป็นช้างบ้าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 2560-05-01
 รายงานประจำปี 2558 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2560-04-27
 8209 ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานสำรวจติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับแจ้งการครอบครองไว้แล้ว 2559-11-25
 8146 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 2559-11-25
 8226 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 2559-11-25
ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด

หนังสือประกาศ
 

จดหมายข่าว
 

จุลสาร ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฉบับที่ 4 ปีที่ 2
     

จุลสาร ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฉบับที่ 3 ปีที่ 1
     

จุลสาร ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฉบับที่ ปีที่ 1
     

จุลสาร ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2558
     

จดหมายข่าวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
     

สรุปการประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า ๒๕๕๖ ขสป.ยอดโดม
     
จดหมายข่าวทั้งหมด
 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00009 นำลิงออกจากวัด พระ 0
00008 อยากเลี้ยงเก้ง Aoe 0
00007 คลิกแล้วรวย sefe 0
00006 ลักลอบค้าสัตว์ป่าสงวน bigz mixer 1 [ 8 2556]
00005 ลิงแสม คนห่วงลิง 1 [ 5 2556]
00004 ถ้าเลี้ยงสัตว์ป่าผิดกฎหมายควรทำอย่างไรดี บ่าวอุบล 3 [ 30 2556]
00003 ถ้ามีการซื้อขายสัตว์ป่าผู้ขายและผู้ซื้อไปเลี้ยงจะมีความผิดอย่างไรบ้าง แม็ค 4 [ 28 2556]
00002 ชะมด เช็ด ชิราวุธ 2 [ 3 2556]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
[1]
 
แสดงความคิดเห็น
 
 

 

นายปรีชา  สิงคเสลิต

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.167.62.170
คุณเข้าชมลำดับที่ 314,808
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓