.
 
 
 
 
 
 


   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
 ขสป.ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ สบอ.9 (อุบลราชธานี) วันที่  15 พฤศจิกายน 2560    1). จนท.หน่วยฯเขาศาลา จนท.หน่วยฯห้วยสำราญ ร่วมกับจนท.ทหาร พันร.22, จนท.ทหารพราน(วัดเขาศาลา) ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน 4 ท่อน ปริมาตร 0.148 ลบ.ม.  - เหตุเกิดป่าทิศตะวันออกบ้านตะนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์  - บันทึกเรื่องราวนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ดำเนินคดีต่อไป      2). จนท.เขตฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการช่องทางเข้าออกประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส) ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์    3). จนท.หน่วยฯห้วยสำราญ จนท.หน่วยฯเขาศาลา ร่วมกับจนท.ส่วนฟื้นฟู สบ.9 และจนท.ร้อย ฉก.ตชด.2144(ช่องกระโดน) ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่เตรียมการฟื้นฟูเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ป่าทิศใต้บ้านโอทะลัน ม.10 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 4). จนท.สายตรวจเขตฯ, หน่วยฯช่องจอม ร่วมกับจนท.ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม, ร้อย ทพ.2608, ร้อย ทพ.2606, ร้อย ฉก.กรม ทพ.26 และตร.กก.สืบสวน ภ.จว.สร.ได้สนธิกำลังทำการลาดตระเวนเพื่อสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการเข้ามาลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ บริเวณช่องปลิง-ช่องโชค ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ห้วงที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย. 60 ผลการปฏิบัติงานวันนี้ รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในห้วงต่อไป  5). จนท.ฐานพิทักษ์ป่ากะเลงเวก ร่วมกับจนท.ทหาร ร้อย ร.213(เขาศาลา) ได้สนธิกำลังทำการลาดตระเวนในพื้นที่ บริเวณป่าทิศใต้ บ.กะเลงเวก-บ.คะนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ผลการปฏิบัติงานวันนี้ - พบสัตว์ป่าคุ้มครอง ชนิดตะกวด ติดกับดักบ่วง 1 ตัว ได้ทำการช่วยชีวิตและนำตัวปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในที่ปลอดภัย พร้อมได้ทำการเก็บทำลายอุปกรณ์ดักสัตว์เรียบร้อยแล้ว เหตุการณ์ทั่วไปปกติ   นายวุฒิกุล  งามปัญญา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ/รายงาน
 วันที่14 พฤศจิกายน 2560 ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1.ร่วมกับ ทหารชุด ร.6 พัน 3 รอ. กกล.สุรนารี, ทพ.2601, มว.สุนัขทหาร กกล.สุรนารี, ด่านกักกันสัตว์,ด่านตรวจพืช, ศุลกากรช่องเม็ก และตม.จ.อุบลราชธานี ร่วมตรวจสัมภาระนักท่องเที่ยวทางรถยนต์และรถเข็นเพื่อป้องกัน และปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535, พ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ. 2558 และพ.ร.บ.อื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ช่องทางรถเข้า-ออกระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว บริเวณด่านพรมแดนช่องเม็ก 2.มอบเอกสารประชาสัมพันธ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน ปราบปราม ควบคุม ตรวจสอบ การนำเข้า ส่งออกสัตว์ป่า ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์ป่าช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แก่โรงเรียน หน่วยงาน และสถานที่ราชการตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ 3.ตรวจร่วมกับทพ 2310 และอสอำเภอน้ำยืนบริเวณจุดผ่อนปรนช่องอานม้า นายสุรสิทธิ์ หงษ์ห้า หน.ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องเม็ก รายงาน
 ขสป.ภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหารและกาฬสินธุ์ สบอ.9 (อุบลฯ) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ 1.วันนี้นายปรีชา สิงคเสลิต ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดดงหางกวาง ขสป.ภูสีฐาน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร และตรวจพื้นที่ป่าสงวนเตรียมการผนวกเป็นเขตรักษาพันธุ์ป่าภูสีฐาน 2.เจ้าหน้าที่ส่วนฟื้นฟูฯ ร่วมกับ ขสป.ภูสีฐาน รังวัดแปลง 30 มิถุนายน 2541 เพิ่มเติม บริเวณบ้านโนนสว่าง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร นายคมกฤต สามเพชรเจริญ หน.ขสป.ภูสีฐาน รายงาน
 ขสป.ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ สบอ.9 (อุบลราชธานี) วันที่  12  พฤศจิกายน 2560    1). จนท.หน่วยฯเขาแหลม ร่วมกับจนท.ฐานฯผามะนาว ได้ออกลาดตระเวนเกี่ยวกับการป่าไม้บริเวณป่าทิศใต้บ้านโคกเวง ตำบลโคกจะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ไม่พบการกระทำผิด 2). เมื่่อวันที่ 11 พ.ย. 60 น. เวลา 09.30-16.30 น. คณะ จนท.สายตรวจเขตฯ,จนท.หน่วยฯเขาศาลา,จนท.หน่วยฯห้วยสำราญ,จนท.ตชด.ร้อย ฉก.ตชด.21 และจนท.ทหาร พัน ร.22 ร่วมกันออกตรวจปราบปราม ได้ตรวจพบการลักลอบตัดต้นมะค่าโมงล้มคาตอถูกตัดทอนเป็นท่อนและถูกแปรรูปชักลากออกไปแล้วบางส่วน คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไม้ส่วนที่คงเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุ ทั้งหมดรวม 16 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตรรวม 3.654 ลบ.ม.  - เหตุเกิดที่ป่าทิศตะวันออกช่องกระโดน ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์  - บันทึกเรื่องราวนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ดำเนินคดี   นายวุฒิกุล  งามปัญญา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ/รายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 4806 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน   2560-11-17
 4805 ขอความเห็นชอบแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคคลกรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร   2560-11-17
 4804 การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560   2560-11-17
 4803 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ   2560-11-17
 4802 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (ผอ.ปรีชา สิงคเสลิต)   2560-11-17
 4800 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (ผอ.ปรีชา สิงคเสลิต)   2560-11-17
 4799 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   2560-11-17
 4797 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายหน่วยงาน   2560-11-17
 4792 การสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์   2560-11-17
 4789 สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายนพพล ศรีสุข) ประจำปีงบป   2560-11-17
 4777 รายงานผลการกำหนดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง   2560-11-17
 4776 ขอส่งสำเนาหนังสือ   2560-11-17
 4775 ขอความร่วมมือแจ้งข้าราชการไปศาล   2560-11-17
 4774 ขอส่งแผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   2560-11-17
 4773 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมา   2560-11-17
หนังสือเวียนย้อนหลัง
 
 ทำอย่างไรเมื่อต้องเจอกับหมีควาย 2559-09-07
 แนะนำประชาชนเรื่องพ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ.2558 2559-09-07
 ห้ามล่า ครอบครอง และค้าสัตว์ป่า ซากสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า 2559-09-07
 “เพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง”...ประชาชนก็ทำได้ 2559-09-07
 857 สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ได้รับจากทางราชการและนอกเหนือจากที่ได้รับจากทางราชการ กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 2558-10-05
 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานรอบ 6 เดือน 2556-03-26
 แนวทางในการจัดการสัตว์ป่า โดยนายณรงค์ มหรรณพ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2556-01-24
 แนวทางและมาตรการในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง โดยนายณรงค์ มหรรณพ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2556-01-08
สาระน่ารู้ / บทความ /ผลงานวิจัย ทั้งหมด
 
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2556-08-09
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ. 2546 2556-01-24
 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535_new 2556-01-24
 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 2556-01-24
 พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504_new 2556-01-24
 พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 2556-01-24
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี พ.ศ.2552 2556-01-24
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อทดลองแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก 2556-01-24
 ประกาศกรมป่าไม้เรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทน ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2545 2556-01-24
 หลักเกณฑ์การขอใช้เงินรายได้ของเขตรักษาพันธุ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2556-01-24
กฎหมายน่ารู้ย้อนหลัง
 
 รายงานประจำปี 2559 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2560-05-05
 5138 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9 2560-05-02
 5128 แต่งตั้งคณะทำงานร่างกฎหมายลำดับรองประกอบร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .. คำสั่งกรมที่ 995/2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 2560-05-02
 5134 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ 2560-05-02
 5099 แต่งตั้งชุุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่า คำสั่งกรมที่ 975/2560 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 2560-05-02
 4966 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิษัติการมาตรการป้องกันการนำช้างป่ามาสวมสิทธิ์เป็นช้างบ้าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 2560-05-01
 รายงานประจำปี 2558 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2560-04-27
 8209 ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานสำรวจติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับแจ้งการครอบครองไว้แล้ว 2559-11-25
 8146 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 2559-11-25
 8226 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 2559-11-25
ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด

หนังสือประกาศ
 

จดหมายข่าว
 

จุลสาร ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฉบับที่ 4 ปีที่ 2
     

จุลสาร ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฉบับที่ 3 ปีที่ 1
     

จุลสาร ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฉบับที่ ปีที่ 1
     

จุลสาร ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2558
     

จดหมายข่าวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
     

สรุปการประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า ๒๕๕๖ ขสป.ยอดโดม
     
จดหมายข่าวทั้งหมด
 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00009 นำลิงออกจากวัด พระ 0
00008 อยากเลี้ยงเก้ง Aoe 0
00007 คลิกแล้วรวย sefe 0
00006 ลักลอบค้าสัตว์ป่าสงวน bigz mixer 1 [ 8 2556]
00005 ลิงแสม คนห่วงลิง 1 [ 5 2556]
00004 ถ้าเลี้ยงสัตว์ป่าผิดกฎหมายควรทำอย่างไรดี บ่าวอุบล 3 [ 30 2556]
00003 ถ้ามีการซื้อขายสัตว์ป่าผู้ขายและผู้ซื้อไปเลี้ยงจะมีความผิดอย่างไรบ้าง แม็ค 4 [ 28 2556]
00002 ชะมด เช็ด ชิราวุธ 2 [ 3 2556]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
[1]
 
แสดงความคิดเห็น
 
 

 

นายปรีชา  สิงคเสลิต

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.198.108.19
คุณเข้าชมลำดับที่ 302,330
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓