.
 
 
 
 
 
 


   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
 วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษืที่ 9 ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดแสดงนิทรรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) มอบหมายให้นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นผู้แทนให้ข้อมูลประกอบการศึกษาโครงการศึกษาต้นทุนและผลกระทบจากการควบคุมตลาดงาช้างในประเทศไทย กับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุรินทร์   
 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) มอบหมายให้นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมในการปิดตลาดการค้างาช้างภายในประเทศ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี ท่านรองปิ่นสักก์ สุรัสวดี เป็นประธานในการประชุม
 นายสุระพงษ์ พุ่มชอุ่มดี พนักงานพิทักษ์ป่า สังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ จ.สุรินทร์ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 รับมอบโล่์ประกาศเกียรติคุณ จากดร.กาญจนา นิตยะ ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ในงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ประจำปี พ.ศ.2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่     

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 3804 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย   2560-08-29
 3803 ส่งสำเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)   2560-08-29
 3802 ขอส่งสำเนาหนังสือ   2560-08-29
 3798 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ อส.102-104/1) (เพิ่มเติม) กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   2560-08-29
 3797 ขอส่งสำเนาหนังสือ   2560-08-29
 3796 ขอให้ตรวจสอบการเบิก-ยืม ครุภัณฑ์   2560-08-29
 3794 การรายงานความเสียหายจากอุทกภัย   2560-08-29
 3793 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี   2560-08-29
 3792 ซ้อมความเข้าใจการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศเป็นหลักประกันสัญญา   2560-08-29
 3788 คู่มือการปฎิบัติงาน การขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)   2560-08-29
 3782 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   2560-08-29
 3780 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลบ   2560-08-29
 3780 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น   2560-08-29
 3779 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น   2560-08-29
 3778 พนักงานราชการขอย้ายสับเปลี่ยน   2560-08-29
หนังสือเวียนย้อนหลัง
 
 ทำอย่างไรเมื่อต้องเจอกับหมีควาย 2559-09-07
 แนะนำประชาชนเรื่องพ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ.2558 2559-09-07
 ห้ามล่า ครอบครอง และค้าสัตว์ป่า ซากสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า 2559-09-07
 “เพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง”...ประชาชนก็ทำได้ 2559-09-07
 857 สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ได้รับจากทางราชการและนอกเหนือจากที่ได้รับจากทางราชการ กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 2558-10-05
 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานรอบ 6 เดือน 2556-03-26
 แนวทางในการจัดการสัตว์ป่า โดยนายณรงค์ มหรรณพ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2556-01-24
 แนวทางและมาตรการในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง โดยนายณรงค์ มหรรณพ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2556-01-08
สาระน่ารู้ / บทความ /ผลงานวิจัย ทั้งหมด
 
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2556-08-09
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ. 2546 2556-01-24
 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535_new 2556-01-24
 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 2556-01-24
 พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504_new 2556-01-24
 พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 2556-01-24
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี พ.ศ.2552 2556-01-24
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อทดลองแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก 2556-01-24
 ประกาศกรมป่าไม้เรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทน ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2545 2556-01-24
 หลักเกณฑ์การขอใช้เงินรายได้ของเขตรักษาพันธุ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2556-01-24
กฎหมายน่ารู้ย้อนหลัง
 
 รายงานประจำปี 2559 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2560-05-05
 5138 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9 2560-05-02
 5128 แต่งตั้งคณะทำงานร่างกฎหมายลำดับรองประกอบร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .. คำสั่งกรมที่ 995/2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 2560-05-02
 5134 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ 2560-05-02
 5099 แต่งตั้งชุุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่า คำสั่งกรมที่ 975/2560 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 2560-05-02
 4966 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิษัติการมาตรการป้องกันการนำช้างป่ามาสวมสิทธิ์เป็นช้างบ้าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 2560-05-01
 รายงานประจำปี 2558 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2560-04-27
 8209 ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานสำรวจติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับแจ้งการครอบครองไว้แล้ว 2559-11-25
 8146 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 2559-11-25
 8226 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 2559-11-25
ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด

หนังสือประกาศ
 

จดหมายข่าว
 

จุลสาร ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฉบับที่ 4 ปีที่ 2
     

จุลสาร ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฉบับที่ 3 ปีที่ 1
     

จุลสาร ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฉบับที่ ปีที่ 1
     

จุลสาร ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2558
     

จดหมายข่าวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
     

สรุปการประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า ๒๕๕๖ ขสป.ยอดโดม
     
จดหมายข่าวทั้งหมด
 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00009 นำลิงออกจากวัด พระ 0
00008 อยากเลี้ยงเก้ง Aoe 0
00007 คลิกแล้วรวย sefe 0
00006 ลักลอบค้าสัตว์ป่าสงวน bigz mixer 1 [ 8 2556]
00005 ลิงแสม คนห่วงลิง 1 [ 5 2556]
00004 ถ้าเลี้ยงสัตว์ป่าผิดกฎหมายควรทำอย่างไรดี บ่าวอุบล 3 [ 30 2556]
00003 ถ้ามีการซื้อขายสัตว์ป่าผู้ขายและผู้ซื้อไปเลี้ยงจะมีความผิดอย่างไรบ้าง แม็ค 4 [ 28 2556]
00002 ชะมด เช็ด ชิราวุธ 2 [ 3 2556]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
[1]
 
แสดงความคิดเห็น
 
 

 

นายวิชิต  จิรมงคลการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.81.59.211
คุณเข้าชมลำดับที่ 293,351
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓