.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ประวัติความเป็นมา 
ประวัติความเป็นมา
 

           ประวัติความเป็นมาส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

          เดิมงานด้านป่าไม้ทั้งหมด อันได้แก่ งานปลูกบำรุงป่า  งานอุทยานแห่งชาติ  งานทางด้านสัตว์ป่า งานต้นน้ำและงานด้านป้องกันปราบปรามและไฟป่า เป็นต้น ล้วนอยู่กับกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (เดิมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ทั้งสิ้น แต่เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ วุฒิสภาได้มีมติด้วยคะแนน ๑๒๗ ต่อ ๒๓ ให้แยกงานที่เกี่ยวกับป่าเศรษฐกิจและงานด้านอนุรักษ์และการคุ้มครองป่าไม้ออกจากกัน โดยให้งานทางด้านป่าเศรษฐกิจอยู่กับกรมป่าไม้ ส่วนงานด้านอนุรักษ์และการคุ้มครอง ให้ไปตั้งเป็นกรมขึ้นมาใหม่ และให้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ต่อมาสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีมติเห็นชอบตามผลการประชุมของวุฒิสภาดังกล่าว ซึ่งจะต่างไปจากมติเดิมของสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณา ในวาระที่ ๓ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ ซึ่งความ เห็นดังกล่าวแต่เดิมเหล่านี้ไม่มีการแยกกรมป่าไม้เป็น ๒ กรม ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๙๙ ก.ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ให้จัดตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้กรมป่าไม้เดิมถูกแบ่งโครงสร้าง ออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนั้น สำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี(เดิม)  สังกัดกรมป่าไม้  ได้โอนมาสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 8 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545  ซึ่งตามกฎกระทรวงดังกล่าวสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 8   มีหน้าที่ ดังนี้

   1.จัดทำแผนบริหารจัดการป่าอนุรักษ์ในพื้นที่อนุรักษ์ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหลักและนโยบายของกรม 

   2.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในลักษณะงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  งานอุทยานแห่งชาติ  งานอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร  งานจัดการไฟป่า  การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายในพื้นที่อนุรักษ์

   3.สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ 

   4.ปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  จากหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้สะดวกต่อการบริหารงานจึงได้แบ่งโครงสร้างภายใน ออกเป็นหลายส่วนซึ่งหนึ่งในนั้นได้แก่กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า  มีอำนาจหน้าที่

   1.อนุรักษ์ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ถิ่นที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ของสัตว์ป่า ตลอดจนป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

   2.ส่งเสริมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า

   3.ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสนามในกลุ่ม ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าเงินงบประมาณ

         ต่อมาในปี  พ.ศ.2547  ได้มีการประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ   สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2547  มีการปรับปรุงส่วนราชการใหม่ภายในกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีการเปลี่ยนชื่อ สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  8 ใหม่มาใช้ชื่อสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จนถึงปัจจุบัน

ตามกฎกระทรวง ดังกล่าวสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  มีหน้าที่ ดังนี้ 

   1.จัดทำแผนบริหารจัดการในเขตพื้นที่อนุรักษ์ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหลักและนโยบายของกรม

   2.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าไม้และการจัดการพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์ ในลักษณะงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า งานอุทยานแห่งชาติ งานอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร งานจัดการไฟป่า งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายในพื้นที่อนุรักษ์  งานควบคุมตามกฎหมายป่าไม้ และงานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

   3.สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์

   4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจน ซึ่งจากการแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ใหม่ทำให้โครงสร้างภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 มีการปรับเปลี่ยน ดังนั้น กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่า  จึงเปลี่ยนเป็นส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าจนถึงปัจจุบัน

 ภาพส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าในช่วงก่อตั้งใหม่

ภาพสำนักงานส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าในปัจจุบัน

ตั้งอยู่ที่อาคารคลินิกสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.208.66
คุณเข้าชมลำดับที่ 457,883
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓