.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ขสป.ภูสีฐาน 
ขสป.ภูสีฐาน
 

                                               เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน

       พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูสีฐานเคยผ่านการสัมปทานเพื่อการทำไม้มาก่อน ต่อมาราษฎรในท้องถิ่นโดยสภาตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มองเห็นคุณค่าของป่าไม้ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคน ท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้ชิดป่าให้ดีขึ้น ประกอบกับพื้นที่ป่าดงภูสีฐานมีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาติดต่อกัน บนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างสภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าผสมผลัดใบ และทุ่งหญ้า มีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด และเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารของลำน้ำหลายสายในจังหวัดมุกดาหาร จึงร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกสัมปทานป่าไม้บริเวณป่าดงภูสีฐาน เพื่อรักษาพื้นที่ป่าไม้ไว้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร โดยให้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2529 กรมป่าไม้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจป่าดงภูสีฐาน พบว่าสภาพป่าแห่งนี้มีศักยภาพ และเหมาะสมแก่การสงวนรักษาไว้เป็นป่าต้นน้ำและแหล่งที่อยู่ อาศัยของสัตว์ป่ามากกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้พื้นที่ป่าดงภูสีฐานเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูสีฐาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 21 เล่ม 107 ตอนที่ 100 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2533 นับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพียงแห่งเดียวของทั้งจังหวัดมุกดาหารและ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่เกิดจากความต้องการของราษฎรท้องถิ่นอย่าง แท้จริง ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ยกเลิกพื้นที่เขตฯ และประกาศขึ้นใหม่ โดยได้ผนวกพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลบ้านค้อ จำนวน 33,291 ไร่ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 117 ตอนที่ 101 ก. ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2543

     ลักษณะภูมิประเทศ
     สภาพทั่ว ๆ ไป มีลักษณะเป็นภูเขาหลายเทือก ไม่ติดกันโดยมีความสูงของยอดเขาระหว่าง 350 - 592 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยยอดเขาสูงสุด คือ ยอดภูเมย สูง 592 เมตร อยู่ใกล้บริเวณภูพานภูดงบาก ห่างจากสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานไปทางตะวันออก ประมาณ 6 กิโลเมตร และมีที่ราบบนสันเขากว้างตั้งแต่ 200 - 5,000 ไร่

ชนิดป่าและพรรณไม้
     เป็นป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และทุ่งหญ้าพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ มะค่าโมง ประดู่ แดง ชิงชัน พะยุง ยาง กระบก ตะเคียนทอง เต็ง รัง

สัตว์ป่า
     เมื่อคราวถิ่นป่าแห่งนี้ เป็นที่อยู่สัตว์ป่าชุกชุมมาก ไม่ว่าจะเป็น ช้าง เสือ หมี กระทิง กวาง เลียงผา ลิง ค่าง ชะนี สัตว์ป่าจำนวนมาก นกบางชนิด ปัจจุบันได้สูญหายเหลือเพียงร่องรอยอยู่บ้าง เช่น กวาง เก้ง หมูป่า กระจง ลิง ค่าง ตะกวด อีเห็น ชะมด ไก่ป่า และนกต่าง ๆ ซึ่งสัตว์เหล่านี้ก็นับวันแต่จะถูกล่าลดปริมาณลงเรื่อย ๆ

จุดเด่นที่น่าสนใจ
     1. ถ้ำบิ้ง
     2. อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง
     3. น้ำตกแก้งนาง


 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.85.245.126
คุณเข้าชมลำดับที่ 430,161
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓