.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ 
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์
 

                               สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

       สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2536 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้เสด็จตรวจเยี่ยมราษฎรที่อาศัยอยู่กระจัดกระจาย ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ณ บ้านนาจะเรีย ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อทรงทอดพระเนตรศูนย์ผู้อพยพโอตราว พระองค์ได้มีพระดำริที่จะพัฒนาให้ราษฎรตามแนวชายแดน โดยเฉพาะบ้านนาจะเรีย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีส่วนช่วยในการพัฒนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติ เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศนวิทยาของพื้นที่ ต่อมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2536 องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้เสด็จปฏิบัติพระภารกิจร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โรงเรียนบ้านตานวน ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นายอุทัยพันธุ์ สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ถวายรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลโครงการทับทิมสยาม 06,07 และนายมานะ ศรีวงษ์วรรณะ ป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ ได้ถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าให้ทรงทราบ และได้มีพระประสงค์ให้จังหวัดศรีสะเกษดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป สำหรับโครงการสถานีเพาะเลี้ยง-สัตว์ป่าจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นั้น ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาทำการสำรวจ จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าขึ้น และได้รับพระราชพระอนุญาตชื่อโครงการสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ตามหนังสือ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ พิเศษ 1373/2536 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2536

ที่ตั้ง อาณาเขต และเส้นทางคมนาคม

                        สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ มีเนื้อที่ 6,000 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ผู้อพยพโอตราว (เดิม) หมู่ 13 บ้านนาจะเรีย ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล ในเขต 2 อำเภอ ได้แก่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตดังนี้

                  ทิศเหนือ                 จด  พื้นที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

                  ทิศใต้                      จด  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา

                  ทิศตะวันออก             จด  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา

                  ทิศตะวันตก               จด  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา

ลักษณะภูมิประเทศ

                  มีลักษณะพื้นที่ค่อนข้างราบ เป็นพื้นที่ภูเขา ที่ลาดเชิงเขา อยู่ในระดับความสูงระหว่าง 240 - 310 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จุดสูงสุดในพื้นที่มีความสูง 310 เมตร เป็นพื้นที่ต้นน้ำของลำน้ำ 3 ห้วย ได้แก่ ห้วยลอดพื้น ห้วยโอแก้ว ห้วยจะแวะ ซึ่งจะไหลลงสู่ลำน้ำห้วยศาลา ห้วยจันทร์ แล้วไหลลงสู่ลำห้วยสำราญ และแม่น้ำมูลตามลำดับ       

ทรัพยากรสัตว์ป่า

       สัตว์ป่าที่สำรวจพบ ได้แก่ ลิ่นชวา กระแตเหนือ อีเห็นเครือ อีเห็นข้างลาย ชะมดแผงหางปล้อง ชะมดเช็ด หมูป่า เก้ง กระจงเล็ก กระต่ายป่า ฯลฯ จำพวกนก ได้   แก่ นกขุนทอง นกแขกเต้า นกโพระดก นกหัวขวานสีน้ำตาล นกขุนแผน นกตะขาบทุ่ง ไก่ป่า นกเป็ดน้ำ เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ เต่า ตะพาบน้ำ ตุ๊กแก กิ้งก่า แย้ เป็นต้น สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กบ เขียด อึ่งอ่าง เป็นต้น

การเก็บหาของป่าและล่าสัตว์

                มีการเข้าไปเก็บหาของป่า ได้แก่ เขลง ลำดวน เห็ด กลอย สมุนไพร ไข่มดแดง การล่าสัตว์เพื่อนำมาบริโภค จำพวก กระจง หมูป่า กระรอก กระแต นก อีเห็น ตะกวด แย้ ผึ้ง เป็นต้น

 ที่ตั้ง/สถานที่ติดต่อ หมู่ ๑๓ บ้านนาจะเรีย ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.208.66
คุณเข้าชมลำดับที่ 457,874
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓