.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    หน้าที่รับผิดชอบ 
หน้าที่รับผิดชอบ
 

- ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๒๒๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดให้ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้   

๑. กำหนดแผนปฏิบัติการและประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สัตว์ป่า ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ 

๒. ควบคุม ติดตามการดำเนินงานและประสานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานบริหารของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ 

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.208.66
คุณเข้าชมลำดับที่ 457,876
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓