.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายวิทยา วานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 นายฐากร ล้อมศตพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7 นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี) จ่าสิบเอกสมพงษ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7 (นครราชสีมา) ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ต้อนรับ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ครม. สัญจร ณ พื้นที่ ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้รายงาน  
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายวิทยา วานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 นายฐากร ล้อมศตพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7 นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี) จ่าสิบเอกสมพงษ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานฐานปฏิบัติการมังจา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ อนุมัติสนับสนุนรถยนต์ในการปฏิบัติงานประจำฐานจำนวน 1 คัน และงบประมาณจัดสรรที่พัก 2 หลัง และเยี่ยมชมแผนการพิทักษ์สัตว์ป่าและไม้มีค่า หอสูงบังภัยเฝ้าระวังและภัยคุกคามในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา เหตุการณ์ทั่วไปปกติ นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้รายงาน  
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายวิทยา วานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9   นายฐากร ล้อมศตพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7 นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี) จ่าสิบเอกสมพงษ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ท้องที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ให้กำลังใจกลุ่มบริหารจัดการป่าแบบ CEO มอบขวัญและกำลังใจบุตรธิดา นายคำเสริม โรยรส ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ได้มอบเงินสนับสนุน และรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานจาก CEO และหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ   โดยท่านอธิบดี ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำปรับปรุงบ้านพักรับรอง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้รายงาน
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายวิทยา วานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 นายฐากร ล้อมศตพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7 นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี) จ่าสิบเอกสมพงษ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฎิบัติงานของด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม (CITES) พื้นที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ รับทราบผลงานและปัญหาในการปฏิบัติงาน และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุมัติให้การสนับสนุนรถยนต์ในการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม 1 คัน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้รายงาน
 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  ตรวจสอบพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยบอน ขสป.ยอดโดม และอ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง ขสป.พนมดงรัก เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตบริเวณพื้นที่โครงการฯ
  วันที 23 เม.ย.2561 เวลา 13.00 น. นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า, นายไชยา นิรมานสกุลพงศ์ หน.ฝ่ายจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า, นายวารินทร์ ยุทธแสน หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม, นายวีระพงศ์ โคระวัตร หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก, นายธีระยุทธ วงศ์ไพเสริฐ หน.อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย, ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการจัดการทำโครงการปรับปรุงเส้นทางยุทธวิธี และการขยายเขตไฟฟ้า ณ ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต จ.ศรีสะเกษ โดยมีพันเอกจักรพงศ์ จันทน์สุทธิประภา ผบ.หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต เป็นประธานในที่ประชุม ผลการประชุมทางกองกำลังได้เข้าใจแนวทางวิธีการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติด้วยดี ทุกโครงการที่เสนอในที่ประชุมจะได้ประสานงานปรับปรุงให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมายร่วมกันต่อไป เหตุการณ์ทั่วไปปกติ นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ผู้รายงาน
 นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า  ได้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ - วันที่ 19 เม.ย. 2561 1.ตรวจเยี่ยมขสป.พนมดงรัก และจุดสกัดกบาลกระไบพร้อมตรวจสอบความพร้อมสถานที่ต้อนรับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะในการเดินทางมาร่วมปล่อยสัตว์ป่า(ละมั่ง) บริเวณทุ่งกบาลกระไบ มอบหมายหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ปรับปรุงเส้นทางเข้าพื้นที่ระยะทาง 5 กม ถนนถูกน้ำฝนกัดเซาะกลางถนนเป็นร่องลึก โดยใช้วัสดุเดิมสภาพเดิมแต่ให้ใช้การได้ปกติและเตรียมสถานที่ทำพิธีปล่อยสัตว์ป่า   2.ตรวจความพร้อมของสัตว์ป่าที่จะนำไปปล่อย ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ -วันที่ 20 เม.ย. 2561 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน(การปรับปรุงสำนักงานเขตฯ) ขสป.ห้วยทับทัน-ห้วยศาลา พร้อมทั้งร่วมทำบุญสำนักงานใหม่
วันที่ 2 เมษายน 2561 งานส่งสัตว์คืนวนา เพื่อป่าสมบูรณณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้ง ฟื้นฟูและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9(อุบลราชธานี) ได้ดำเนิน โครงการ ส่งสัตว์คืนวนา เพื่อป่าสมบูรณณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 63 พรรษา 2 เมษายน พ.ศ.2561 ณ เขตรักษพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหาร และกาฬสิน โดยมี นายไพฑูรย์ รักประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ,นายวิทยา วานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9 (อุบลราชธานี) ,นายปรีชา สิงค์เสลิต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ,นายคมกฤต สามเพชรเจริญ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ภูสีฐา ,นางวราภรณ์ ศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายฟื้นฟูพันธุ์สัตว์ป่าและเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ,นายพรชัย พุดช้อน นายอำเภอคำชะอี ,นายสุรเดช อัคราช ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร ,นายอนุภาพ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตย์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ,พันตำรวจโท สิโรจน์ สุวรรณพันธุ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,นายศศิพงษา จันทร์สาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าภูสีฐาน ,นายชำนาญ แก่นจันทร์ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ประชาชน เด็ก และ เยาวชน ในพื้นที่ ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องด้วย ในห้วง ปี พ.ศ.2540-2554 เขตรักษพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ได้ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ส่วนแยก1 ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยอพยพราษฎรชุมชนโนนป่าก่อและบางทรายน้อยออกจากพื้นที่ป่าใจกลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานทั้งหมด แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่เดิมได้ถูกทำลายอย่างหนักจากการทำการเกษตรทำให้ระบบนิเวศเสิ่อมโทรม สัตว์ป่ามีจำนวนลดน้อยลงและไม่สามารถขยายพันธ์ ตามธรรมชาติได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานให้เกิดความสมดลตามธรรมชาติดังเดิม  ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งแผนปฏิบัติงานและอนุมัติให้ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการ “ส่งสัตว์คืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” ตามแผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการรับการบริหารจัดการ กิจกรรมอนุรักษื ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ กิจกรรมเพาะพันุ์และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9(อุบลราชธานี) ได้ดำเนิน โครงการ ส่งสัตว์คืนวนา เพื่อป่าสมบูรณณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 63 พรรษา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 63 พรรษา 2 เมษายน พ.ศ.2561 ,เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ,เพื่อฟื้นฟูและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติ และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าให้กับเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการ ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรชาติ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จำนวน 6 ชนิด 438 ตัว ซึ่งประกอบไปด้วย กวางป่า 10 ตัว เนื้อทราย จำนวน 8 ตัว แมวดาว จำนวน 10 ตัว นกยูง จำนวน 10 ตัว ไก่ฟ้าหลังขาว จำนวน 100 ตัว และไก่ป่าตุ้มหูขาว จำนวน 300 ตัว อีกทั้งยังได้ดำเนินงานปลูกพืชอาหารสัตว์ ,ทำโป้งเทียม ,ทำแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า แลพ ปรับปรุงทุ่งหญ้าเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า จากการดำเนินการในครั้งนี้ จำนวนประชากรและความหลากชนิดของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานเพิ่มขึ้น สัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอยู่รอดและมีการขยายพันธุ์ตามธรรชาติ ระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติประชาชนและทุกภาคส่วนเกิดจิตสำนึกและเห็นคุณค่าความสำคัญของสัตว์ป่า  
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี
วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายปรีชา สิงคเสลิต ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมด้วยนายไชยา นิรมานสกุลพงศ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า และ นายชิณณะ ทองพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและคุ้มครองสัตว์ป่า นายคมกฤต สามเพชรเจริญ หัวหน้า ขสป.ภูสีฐาน ร่วมประชุมการเตรียมประสานงานวันปล่อยสัตว์ป่าร่วมกับภาคประชาสังคม จังหวัดมุกดาหาร

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ต่อไป
 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.85.245.126
คุณเข้าชมลำดับที่ 430,167
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓