.
 
 
 
 
 
 


   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายวิทยา วานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 นายฐากร ล้อมศตพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7 นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี) จ่าสิบเอกสมพงษ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7 (นครราชสีมา) ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ต้อนรับ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ครม. สัญจร ณ พื้นที่ ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้รายงาน  
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายวิทยา วานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 นายฐากร ล้อมศตพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7 นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี) จ่าสิบเอกสมพงษ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานฐานปฏิบัติการมังจา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ อนุมัติสนับสนุนรถยนต์ในการปฏิบัติงานประจำฐานจำนวน 1 คัน และงบประมาณจัดสรรที่พัก 2 หลัง และเยี่ยมชมแผนการพิทักษ์สัตว์ป่าและไม้มีค่า หอสูงบังภัยเฝ้าระวังและภัยคุกคามในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา เหตุการณ์ทั่วไปปกติ นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้รายงาน  
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายวิทยา วานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9   นายฐากร ล้อมศตพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7 นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี) จ่าสิบเอกสมพงษ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ท้องที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ให้กำลังใจกลุ่มบริหารจัดการป่าแบบ CEO มอบขวัญและกำลังใจบุตรธิดา นายคำเสริม โรยรส ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ได้มอบเงินสนับสนุน และรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานจาก CEO และหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ   โดยท่านอธิบดี ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำปรับปรุงบ้านพักรับรอง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้รายงาน
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายวิทยา วานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 นายฐากร ล้อมศตพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7 นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี) จ่าสิบเอกสมพงษ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฎิบัติงานของด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม (CITES) พื้นที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ รับทราบผลงานและปัญหาในการปฏิบัติงาน และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุมัติให้การสนับสนุนรถยนต์ในการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม 1 คัน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้รายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 1125 ขอสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมงานบริหารส่วนภูมิภาค รายการค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2562-07-11
 1124 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อส.จากอดีตถึงปัจจุบัน และก้าวย่างสำคัญต่ออนาคต   2562-07-11
 1123 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น   2562-07-11
 1122 ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัด   2562-07-11
 1121 ขออนุมัติไปราชการ   2562-07-11
 1120 ขออนุมัติไปราชการ   2562-07-11
 1116 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงา   2562-07-11
 1076 ขอประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม   2562-07-11
 1075 การประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน   2562-07-11
 1074 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2562-07-11
 1070 รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.   2562-07-11
 1069 การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(ChiefInformationOfficer:CIO)ประจำ กรมอุทยานแห่งชาติสัต   2562-07-11
 1063 ขอย้ายไปปฏิบัติราชการประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน   2562-07-11
 1062 ขออนุมัติปรับลดงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   2562-07-11
 1059 ส่งสำเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)   2562-07-11
หนังสือเวียนย้อนหลัง
 
 ทำอย่างไรเมื่อต้องเจอกับหมีควาย 2559-09-07
 แนะนำประชาชนเรื่องพ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ.2558 2559-09-07
 ห้ามล่า ครอบครอง และค้าสัตว์ป่า ซากสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า 2559-09-07
 “เพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง”...ประชาชนก็ทำได้ 2559-09-07
 857 สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ได้รับจากทางราชการและนอกเหนือจากที่ได้รับจากทางราชการ กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 2558-10-05
 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานรอบ 6 เดือน 2556-03-26
 แนวทางในการจัดการสัตว์ป่า โดยนายณรงค์ มหรรณพ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2556-01-24
 แนวทางและมาตรการในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง โดยนายณรงค์ มหรรณพ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2556-01-08
สาระน่ารู้ / บทความ /ผลงานวิจัย ทั้งหมด
 
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2556-08-09
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ. 2546 2556-01-24
 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535_new 2556-01-24
 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 2556-01-24
 พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504_new 2556-01-24
 พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 2556-01-24
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี พ.ศ.2552 2556-01-24
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อทดลองแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก 2556-01-24
 ประกาศกรมป่าไม้เรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทน ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2545 2556-01-24
 หลักเกณฑ์การขอใช้เงินรายได้ของเขตรักษาพันธุ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2556-01-24
กฎหมายน่ารู้ย้อนหลัง
 
 คำขอต่อใบอนุญาต (สป. 16) 2562-11-05
 คำขอรับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า 2562-11-05
 คำขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ้งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ 2562-11-05
 คำขอรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุื.pdf 2562-11-05
 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 2562-11-05
 รายงานประจำปี 2559 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2560-05-05
 5138 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9 2560-05-02
 5128 แต่งตั้งคณะทำงานร่างกฎหมายลำดับรองประกอบร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .. คำสั่งกรมที่ 995/2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 2560-05-02
 5134 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ 2560-05-02
 5099 แต่งตั้งชุุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่า คำสั่งกรมที่ 975/2560 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 2560-05-02
ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด

หนังสือประกาศ
 

จดหมายข่าว
 

จุลสาร ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฉบับที่ 2 ปีที่ 3 ก.พ. 61 - พ.ค.61
     

จุลสาร ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฉบับที่ 4 ปีที่ 2
     

จุลสาร ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฉบับที่ 3 ปีที่ 1
     

จุลสาร ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฉบับที่ ปีที่ 1
     

จุลสาร ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2558
     

จดหมายข่าวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
     
จดหมายข่าวทั้งหมด
 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00009 นำลิงออกจากวัด พระ 0
00008 อยากเลี้ยงเก้ง Aoe 0
00007 คลิกแล้วรวย sefe 0
00006 ลักลอบค้าสัตว์ป่าสงวน bigz mixer 1 [ 8 2556]
00005 ลิงแสม คนห่วงลิง 1 [ 5 2556]
00004 ถ้าเลี้ยงสัตว์ป่าผิดกฎหมายควรทำอย่างไรดี บ่าวอุบล 3 [ 30 2556]
00003 ถ้ามีการซื้อขายสัตว์ป่าผู้ขายและผู้ซื้อไปเลี้ยงจะมีความผิดอย่างไรบ้าง แม็ค 4 [ 28 2556]
00002 ชะมด เช็ด ชิราวุธ 2 [ 3 2556]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
[1]
 
แสดงความคิดเห็น
 
 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.208.66
คุณเข้าชมลำดับที่ 457,915
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓