.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    กฎหมายน่ารู้ย้อนหลัง 
กฎหมายน่ารู้ย้อนหลัง
 
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     2556-08-09
  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ. 2546     2556-01-24
  พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535_new     2556-01-24
  พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507     2556-01-24
  พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504_new     2556-01-24
  พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484     2556-01-24
  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี พ.ศ.2552     2556-01-24
  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อทดลองแก้ไขปัญหาการท่อ     2556-01-24
  ประกาศกรมป่าไม้เรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทน ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2545     2556-01-24
  หลักเกณฑ์การขอใช้เงินรายได้ของเขตรักษาพันธุ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า     2556-01-24
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า     2556-01-24
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดของสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำที่ห้ามนำนำเข     2556-01-24
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้     2556-01-24
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว     2556-01-24
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้     2556-01-24
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้     2556-01-24
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้     2556-01-24
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดของสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้า หรือ     2556-01-24
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า     2556-01-24
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้งพนักงานขององค์การสวนสัตว์เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบั     2556-01-24
  อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ     2556-01-24
  กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำเนียมใบอนุญาตและใบรับรอง พ.ศ.2550     2556-01-24
  กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพันธุ์ สัตว์ป่าสงวนหรือส     2556-01-24
  บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง     2556-01-24
  • กฏกระทรวง กำหนดแบบและวิธีการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าคุ้มครองการออกใบอนุญาต     2556-01-24
  กฏกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง     2556-01-24
  กฏกระทรวง กำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. 2546     2556-01-24

 
 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.83.192.109
คุณเข้าชมลำดับที่ 415,900
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓